Vegan

(100 g = CHF 3.33)

CHF 6.00

Nicht auf Lager
(100 g = CHF 5.22)

CHF 12.00

Nicht auf Lager
(100 g = CHF 5.43)

CHF 12.50

Nicht auf Lager
(100 g = CHF 3.83)

CHF 6.90

Auf Lager
(100 g = CHF 5.00)

CHF 6.50

Auf Lager
(100 g = CHF 2.17)

CHF 3.90

Nicht auf Lager
(100 g = CHF 3.22)

CHF 5.80

Auf Lager
(100 g = CHF 3.17)

CHF 5.70

Noch auf Lager
(100 g = CHF 3.17)

CHF 5.70

Auf Lager
(100 g = CHF 3.83)

CHF 6.90

Nicht auf Lager
(100 g = CHF 4.44)

CHF 8.00

Auf Lager
(100 g = CHF 5.08)

CHF 6.60

Auf Lager